برچسب: فروشنده مواد آزمایشگاهی

Poloxamer 407

Synonym: Poly(ethylene glycol)-block-poly(propylene glycol)-block-poly(ethylene glycol)

بیشتر

DL-Dithiothreitol

Synonym: threo-1,4-Dimercapto-2,3-butanediol, Cleland’s reagent, DTT

بیشتر

Butylparaben

Synonym: 4-Hydroxybenzoic acid butyl ester

بیشتر

Florisil® Adsorbent for Chromatography

Synonym: Activated magnesium silicate, Florisil®, Magnesium silicate

بیشتر

Propylparaben

Synonym: 4-Hydroxybenzoic acid propyl ester, Propyl 4-hydroxybenzoate, Propyl paraben

بیشتر

Ethylparaben

Synonym: Ethyl 4-hydroxybenzoate, Ethylparaben

بیشتر

Methylparaben

Synonym: p-Hydroxybenzoic acid methyl ester, Methyl 4-hydroxybenzoate, Methyl paraben, NIPAGIN

بیشتر

Potassium thiocyanate

Synonym: Potassium rhodanide

بیشتر

Streptozocin

Synonym: N-(Methylnitrosocarbamoyl)-α-D-glucosamine, Streptozotocin

بیشتر

β-Glycerophosphate disodium salt hydrate

Synonym: BGP, Glycerol 2-phosphate disodium salt hydrate

بیشتر

Dexamethasone

Synonym: (11β,16α)-9-Fluoro-11,17,21-trihydroxy-16-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, 9α-Fluoro-16α-methyl-11β,17α,21-trihydroxy-1,4-pregnadiene-3,20-dione, 9α-Fluoro-16α-methylprednisolone, Prednisolone F

بیشتر

Glybenclamide

Synonym: 5-Chloro-N-[4-(cyclohexylureidosulfonyl)phenethyl]-2-methoxybenzamide, Glyburide, N-p-[2-(5-Chloro-2-methoxybenzamido)ethyl]benzenesulfonyl-N′-cyclohexylurea

بیشتر

Anti-CD45 antibody produced in rabbit

Synonym: L-CA, LY-5, Leukocyte common antigen precursor, Leukocyte common antigen variant 4 precursor, Lymphocyte common antigen Ly-5

بیشتر

Berberine chloride hydrate

Synonym: Natural Yellow 18

بیشتر

Diethyl pyrocarbonate

Synonym: DEP, DEPC, Diethyl dicarbonate, Diethyl oxydiformate, Ethoxyformic acid anhydride

بیشتر