مواد شیمیایی آزمایشگاهی سیگما آلدریچ sigma aldrich

Lead(IV) oxide

نام شرکت:
سیگماآلدریچ Sigma aldrich
نام فارسی:
Catalog Number:
518131
Cas Number:
1309-60-0

Hydroxyapatite

نام شرکت:
سیگماآلدریچ Sigma aldrich
نام فارسی:
Catalog Number:
677418
Cas Number:
12167-74-7

Triphenylamine

نام شرکت:
سیگماآلدریچ Sigma aldrich
نام فارسی:
Catalog Number:
T81604
Cas Number:
603-34-9

Polypyrrole

نام شرکت:
سیگماآلدریچ Sigma aldrich
نام فارسی:
Catalog Number:
577030
Cas Number:
30604-81-0

Chitosan

نام شرکت:
سیگماآلدریچ Sigma aldrich
نام فارسی:
Catalog Number:
448877
Cas Number:
9012-76-4

Flavin adenine dinucleotide disodium salt hydrate

نام شرکت:
سیگماآلدریچ Sigma aldrich
نام فارسی:
Catalog Number:
F6625
Cas Number:
84366-81-4 (anhydrous)

Cholesterol Oxidase from Streptomyces sp.

نام شرکت:
سیگماآلدریچ Sigma aldrich
نام فارسی:
Catalog Number:
C8649
Cas Number:
9028-76-6

m-ColiBlue24 Broth

نام شرکت:
سیگماآلدریچ Sigma aldrich
نام فارسی:
Catalog Number:
M00PMCB24
Cas Number:

Hellma® absorption cuvettes, Micro

نام شرکت:
سیگماآلدریچ Sigma aldrich
نام فارسی:
Catalog Number:
Z600822
Cas Number:

Hellma® absorption cuvettes, cells for magnetic stirrers

نام شرکت:
سیگماآلدریچ Sigma aldrich
نام فارسی:
Catalog Number:
Z803774
Cas Number:

2-Hydroxy-5-nitrobenzaldehyde

نام شرکت:
سیگماآلدریچ Sigma aldrich
نام فارسی:
Catalog Number:
275352
Cas Number:
97-51-8

C8-C40 Alkanes Calibration Standard

نام شرکت:
سیگماآلدریچ Sigma aldrich
نام فارسی:
Catalog Number:
40147-u
Cas Number:

Alkane standard mixture for performance tests of GC-systems

نام شرکت:
سیگماآلدریچ Sigma aldrich
نام فارسی:
Catalog Number:
68281
Cas Number:

Taurine

نام شرکت:
سیگماآلدریچ Sigma aldrich
نام فارسی:
Catalog Number:
W381306
Cas Number:
107-35-7

N-Methyl-1-(methylthio)-2-nitroethenamine

نام شرکت:
سیگماآلدریچ Sigma aldrich
نام فارسی:
Catalog Number:
417459
Cas Number:
61832-41-5

Bis(2-methacryloyl)oxyethyl disulfide

نام شرکت:
سیگماآلدریچ Sigma aldrich
نام فارسی:
Catalog Number:
735094
Cas Number:
36837-97-5

Bis[2-(2′-bromoisobutyryloxy)ethyl]disulfide

نام شرکت:
سیگماآلدریچ Sigma aldrich
نام فارسی:
Catalog Number:
723169
Cas Number:
817637-79-9

Tideglusib

نام شرکت:
سیگماآلدریچ Sigma aldrich
نام فارسی:
Catalog Number:
SML0339
Cas Number:
865854-05-3