برچسب: فروشنده مواد آزمایشگاهی

Elastase from porcine pancreas

Synonym: Elastase from hog pancreas, Pancreatopeptidase E

بیشتر

Trigonelline hydrochloride

Synonym: 1-Methylpyridinium-3-carboxylate hydrochloride, N-Methylnicotinic acid betaine hydrochloride

بیشتر

Cellulose acetate

Synonym: Acetylcellulose

بیشتر

Potassium hexacyanoferrate(III)

Synonym: Potassium ferricyanide, Red prussiate

بیشتر

Chloroplatinic acid hexahydrate

Synonym: Hexachloroplatinic acid hexahydrate, Hydrogen hexachloroplatinate(IV) hexahydrate, Platinic chloride hexahydrate

بیشتر

Glutaraldehyde solution

Synonym: Glutaric dialdehyde solution, Pentane-1,5-dial

بیشتر

PCB No 209 solution

Synonym: Decachlorobiphenyl solution

بیشتر

3-Buten-2-one

Synonym: Methyl vinyl ketone, Vinyl methyl ketone

بیشتر

[1,3-Bis(diphenylphosphino)propane]dichloronickel(II)

Synonym: (1,3-dppp)NiCl2, 1,3-Bis(diphenylphosphino)propane nickel(II) chloride, Ni(dppp)Cl2

بیشتر