برچسب: فروشنده مواد آزمایشگاهی

Silica, mesostructured

Synonym: Silicon dioxide

بیشتر

Dieldrin

Synonym: 1,2,3,4,10,10-Hexachloro-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-6,7-epoxy-1,4:5,8-dimethanonaphthalene

بیشتر

Retinyl acetate

Synonym: Retinol acetate, Vitamin A acetate

بیشتر

DL-Isocitric acid trisodium salt hydrate

Synonym: threo-DsLs-Isocitric acid trisodium salt hydrate

بیشتر

Cobalt(II) phthalocyanine

Synonym: Cobaltous phthalocyaninate, PcCo, Phthalocyanine cobalt(II) salt

بیشتر

Diethyl benzylphosphonate

Synonym: (Diethoxyphosphonomethyl)benzene, Benzylphosphonic acid diethyl ester, NSC 62294

بیشتر

Diethyl ethylphosphonate

Synonym: Diethoxyethylphosphine oxide, NSC 2671

بیشتر

Chitosan

Synonym: Deacetylated chitin, Poly(D-glucosamine)

بیشتر

Ammonium formate

Synonym: Formic acid ammonium salt

بیشتر

Levofloxacin

Synonym: (−)-Ofloxacin

بیشتر