برچسب: نمایندگی sigma aldrich

(−)-Epigallocatechin gallate

Synonym: (−)-cis-2-(3,4,5-Trihydroxyphenyl)-3,4-dihydro-1(2H)-benzopyran-3,5,7-triol 3-gallate, (−)-cis-3,3′,4′,5,5′,7-Hexahydroxy-flavane-3-gallate, EGCG

بیشتر

NG-Methyl-L-arginine acetate salt

Synonym: Nω-Methyl-L-arginine acetate salt, L-NMMA, N5-(Methylamidino)-L-ornithine acetate salt, NG-Monomethyl-L-arginine acetate salt

بیشتر

Tetra-n-butylammonium iodide

Synonym: Tetra-n-butylammonium iodide

بیشتر

p-Toluenesulfonyl isocyanate

Synonym: Tosyl isocyanate

بیشتر

Gold(III) chloride trihydrate

Synonym: Hydrogen tetrachloroaurate(III), Tetrachloroauric(III) acid

بیشتر

Molybdenum(IV) sulfide

Synonym: Molybdenum disulfide

بیشتر

Imidazole

Synonym: 1,3-Diaza-2,4-cyclopentadiene, Glyoxaline

بیشتر

D.E.R.™ 332

Synonym: 2,2-Bis[4-(glycidyloxy)phenyl]propane, 4,4′-Isopropylidenediphenol diglycidyl ether, BADGE, Bisphenol A diglycidyl ether, D.E.R.™ 332

بیشتر

2-Bromo-4′-methoxyacetophenone

Synonym: ω-Bromo-4-methoxyacetophenone, 4-Methoxyphenacyl bromide

بیشتر