برچسب: نمایندگی sigma aldrich

Chromotrope 2R

Synonym: 2-(Phenylazo)chromotropic acid disodium salt, Acid Red 29

بیشتر

Cerium(III) nitrate hexahydrate

Synonym: Cerium trinitrate, Cerous nitrate hexahydrate, Nitric acid cerium salt

بیشتر

Butyl 4-hydroxybenzoate

Synonym: p-Hydroxybenzoic acid n-butyl ester, Butyl paraben, SPF

بیشتر

Florisil® Adsorbent for Chromatography

Synonym: Activated magnesium silicate, Florisil®, Magnesium silicate

بیشتر

N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoroacetamide

Synonym: N-Trimethylsilyl-N-methyl trifluoroacetamide, MSTFA

بیشتر

2-Mercaptoethanol

Synonym: β-Mercaptoethanol, 2-Hydroxyethylmercaptan, BME, Thioethylene glycol

بیشتر

Albumin from chicken egg white

Synonym: Albumin from hen egg white, Ovalbumin

بیشتر

4-Quinolinol

Synonym: 4-Hydroxyquinoline

بیشتر

4-Aminopyridine

Synonym: 4-Pyridinamine, 4-Pyridylamine, 4AP, Fampridine

بیشتر

Rosiglitazone

Synonym: 5-[[4-[2-(Methyl-2-pyridinylamino)ethoxy]phenyl]methyl]-2,4-thiazolidinedione, Rosiglitazone Linear Formula: C18H19N3O3S

بیشتر

نمایندگی سیگما آلدریچ در ایران

شرکت سفیر آزما نمایندگی سیگما آلدریچ در ایران و نمایندگی شرکت سیگما آلدریچ در تهران بوده و به مشتریان اطمینان خاطر می دهد که می..

بیشتر