برچسب: فروش محصولات sigmaaldrich

Sodium cyanoborohydride

Synonym: Sodium cyanotrihydridoborate

بیشتر

Neocuproine hydrochloride monohydrate

Synonym: 2,9-Dimethyl-1,10-phenanthroline hydrochloride

بیشتر

Trigonelline hydrochloride

Synonym: 1-Methylpyridinium-3-carboxylate hydrochloride, N-Methylnicotinic acid betaine hydrochloride

بیشتر

β-Carotene

Synonym: β,β-Carotene, Provitamin A

بیشتر

Sodium deoxycholate

Synonym: 3α,12α-Dihydroxy-5β-cholanic acid sodium salt, 7-Deoxycholic acid sodium salt, Desoxycholic acid sodium salt

بیشتر

5,5′-Dimethyl-2,2′-dipyridyl

Synonym: 5,5′-Dimethyl-2,2′-bipyridine

بیشتر

Thiophosphoryl chloride

Synonym: Phosphorus sulfochloride, Phosphorus thiochloride

بیشتر

Fmoc chloride

Synonym: 9-Fluorenylmethoxycarbonyl chloride, 9-Fluorenylmethyl chloroformate, Fmoc-Cl

بیشتر

Platinum(II) acetylacetonate

Synonym: 2,4-Pentanedione platinum(II) derivative, Pt(acac)2

بیشتر