برچسب: فروش محصولات sigmaaldrich

Pyromellitic dianhydride

Synonym: Benzene-1,2,4,5-tetracarboxylic dianhydride, PMDA

بیشتر

Ceftazidime hydrate

Synonym: 1-[[(6R,7R)-7-[[(2Z)-(2-amino-4-thiazolyl)[(1-carboxy-1-methylethoxy)imino]acetyl]amino]-2-carboxy-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-3-yl]methyl]pyridinum

بیشتر

Hexane

Synonym: n-Hexane

بیشتر

cis-Diammineplatinum(II) dichloride

Synonym: cis-Dichlorodiammine platinum(II), cis-Platinum(II) diammine dichloride, Cisplatin

بیشتر

Stearic acid

Synonym: 1-Heptadecanecarboxylic acid, C18:0, Cetylacetic acid, NSC 25956, NSC 261168, Octadecanoic acid, Stearophanic acid

بیشتر

Tricarballylic acid

Synonym: 1,2,3-Propanetricarboxylic acid

بیشتر

Sodium borohydride

Synonym: Sodium borohydride

بیشتر

Gold(III) chloride trihydrate

Synonym: Hydrogen tetrachloroaurate(III), Tetrachloroauric(III) acid

بیشتر

Molybdenum(IV) sulfide

Synonym: Molybdenum disulfide

بیشتر

Nanoclay, hydrophilic bentonite

Synonym: Montmorillinite clay, bentonite

بیشتر

D.E.R.™ 332

Synonym: 2,2-Bis[4-(glycidyloxy)phenyl]propane, 4,4′-Isopropylidenediphenol diglycidyl ether, BADGE, Bisphenol A diglycidyl ether, D.E.R.™ 332

بیشتر