برچسب: شرکت سفیر آزما

Batimastat

Synonym: BB-94; (2R,3S)-N4-Hydroxy-N1-[(1S)-2-(methylamino)-2-oxo-1-(phenylmethyl)ethyl]-2-(2-methylpropyl)-3-[(2-thienylthio)methyl]butanediamide

بیشتر

Carbonyl cyanide 3-chlorophenylhydrazone

Synonym: m-Cl-CCP, CCCP, Mesoxalonitrile 3-chlorophenylhydrazone

بیشتر

Zirconyl chloride octahydrate

Synonym: Zirconium(IV) oxide chloride, Zirconium(IV) oxychloride octahydrate

بیشتر

Menthol

Synonym: 2-Isopropyl-5-methylcyclohexanol, Hexahydrothymol

بیشتر

Eosin Y

Synonym: 2′,4′,5′,7′-Tetrabromofluorescein, Acid Red 87, Bromo acid J. TS, XL, or XX, Bromofluorescein, Bronze Bromo ES, Eosin yellowish, Solvent red 43

بیشتر

Anti-CD45 antibody produced in rabbit

Synonym: L-CA, LY-5, Leukocyte common antigen precursor, Leukocyte common antigen variant 4 precursor, Lymphocyte common antigen Ly-5

بیشتر

L-Ascorbic acid

Synonym: L-Threoascorbic acid, Antiscorbutic factor, Vitamin C

بیشتر