برچسب: شرکت سفیر آزما

Potassium phosphate monobasic

Synonym: Monopotassium phosphate, Potassium dihydrogen phosphate, prim.-Potassium phosphate

بیشتر

L-Glutamine

Synonym: (S)-2,5-Diamino-5-oxopentanoic acid, L-Glutamic acid 5-amide, Levoglutamide

بیشتر

(1,5-Cyclooctadiene)(pyridine)(tricyclohexylphosphine)-iridium(I) hexafluorophosphate

(1,5-Cyclooctadiene)(pyridine)(tricyclohexylphosphine)-Ir(I) PF6, Crabtree’s catalyst, Iridium(I) hexafluorophosphate (1,5-Cyclooctadiene)-(pyridine)-(tricyclohexylphosphine) complex, [Ir(cod)(PCy3)(py)]PF6

بیشتر

(−)-2,3:4,6-Di-O-isopropylidene-2-keto-L-gulonic acid monohydrate

(−)-Diaceton-2-keto-L-gulonsäure, (−)-Diacetone-2-keto-L-gulonic acid, 2,3:4,6-Di-O-isopropyliden-α-L-xylo-2-hexulofuranosonsäure, 2,3:4,6-Di-O-isopropylidene-α-L-xylo-2-hexulofuranosonic acid, Dikegulac

بیشتر

(+)-Valencene

(3R,4aS,5R)-4a,5-Dimethyl-3-isopropenyl-1,2,3,4,4a,5,6,7-octahydronaphthalene

بیشتر

(+)-N,N′-Diallyltartramide

N,N′-Diallyl L-tartardiamide, N,N′-Diallyltartramide, DATD

بیشتر

(+)-Dimethyl 2,3-O-benzylidene-D-tartrate

(4S,5S)-2-Phenyl-1,3-dioxolane-4,5-dicarboxylic acid dimethyl ester, Dimethyl (4S,5S)-2-phenyl-1,3-dioxolane-4,5-dicarboxylate

بیشتر

(+)-Diisopropyl L-tartrate

L-(+)-Tartaric acid diisopropyl ester

بیشتر

(+)-Cedryl acetate

(3R,3aS,6R,7R,8aS)-Octahydro-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methanoazulen-6-ol-6-acetate

بیشتر

(+)-Borneol

endo-(1R)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ol

بیشتر

(+)-Bis[(R)-1-phenylethyl]amine hydrochloride

[R-(R*,R*)]-(+)-Bis(α-methylbenzyl)amine hydrochloride

بیشتر