مواد شیمیایی آزمایشگاهی سیگما آلدریچ sigma aldrich

5-(4-Nitrophenyl) furfural

نام شرکت:
سیگما آلدریچ sigma aldrich
نام فارسی:
5-​(4-​ نیترو فنیل)​ فورفورال
Catalog Number:
428523
Cas Number:
7147-77-5

Isopropyl formate

نام شرکت:
سیگما آلدریچ sigma aldrich
نام فارسی:
ایزو پروپیل فرمات
Catalog Number:
476455
Cas Number:
625-55-8

Anti-Mouse IgG (whole molecule)–Peroxidase antibody produced in rabbit

نام شرکت:
سیگما آلدریچ sigma aldrich
نام فارسی:
آنتی بادی تولید شده در خرگوش نشاندار با پراکسیداز ضد IgG موشی
Catalog Number:
A9044
Cas Number:
-

Platinum

نام شرکت:
سیگما آلدریچ sigma aldrich
نام فارسی:
پلاتینیوم
Catalog Number:
303798
Cas Number:
7440-06-4

methyl-5-methylthiazole-4-carboxylate

نام شرکت:
سیگما آلدریچ sigma aldrich
نام فارسی:
متیل 5-​ متیل تیازول -​4-​ کربوکسیلات
Catalog Number:
syx00155
Cas Number:
68751-05-3

7-Fluoro-1H-indole

نام شرکت:
سیگما آلدریچ sigma aldrich
نام فارسی:
7- فلورو -1 اچ- ایندول
Catalog Number:
cds000966
Cas Number:
387-44-0

1-Bromo-2-methylnaphthalene

نام شرکت:
سیگما آلدریچ sigma aldrich
نام فارسی:
1-​برومو -​2-​متیل نفتالین
Catalog Number:
124109
Cas Number:
2586-62-1

1,3,5-Tris (bromomethyl) benzene

نام شرکت:
سیگما آلدریچ sigma aldrich
نام فارسی:
1,3,5-​ تری s (برومو متیل)​ بنزن
Catalog Number:
657336
Cas Number:
18226-42-1

2′,4′-Dihydroxy-5′-methoxy-2-phenylacetophenone

نام شرکت:
سیگما آلدریچ sigma aldrich
نام فارسی:
2′,4′-دی هیدروکسی -5′- متوکسی -2- فنیل استو فنون
Catalog Number:
idf00064
Cas Number:
-

(Vinylbenzyl)trimethylammonium chloride

نام شرکت:
سیگما آلدریچ sigma aldrich
نام فارسی:
(وینیل بنزیل)​ تری متیل آمونیوم کلرید
Catalog Number:
458694
Cas Number:
26616-35-3

نماینده رسمی فروش مواد آزمایشگاهی فوق تخصصی

نام شرکت:
سیگما آلدریچ sigma aldrich
نام فارسی:
نماینده رسمی فروش مواد آزمایشگاهی فوق تخصصی
Catalog Number:
نماینده رسمی فروش مواد آزمایشگاهی فوق تخصصی
Cas Number:
نماینده رسمی فروش مواد آزمایشگاهی فوق تخصصی