مواد شیمیایی آزمایشگاهی سیگما آلدریچ sigma aldrich

(3-Bromo-4-methoxyphenyl)acetonitrile

نام شرکت:
سیگما آلدریچ sigmaaldrich
نام فارسی:
Catalog Number:
CDS001243
Cas Number:

(3-bromo-4-hydroxy-phenyl)-acetic acid

نام شرکت:
سیگما آلدریچ sigmaaldrich
نام فارسی:
Catalog Number:
CDS004577
Cas Number:

(3-Bromo-4-fluorophenyl)acetic acid

نام شرکت:
سیگما آلدریچ sigmaaldrich
نام فارسی:
Catalog Number:
CDS003075
Cas Number:

(3-Bromo-2-fluorophenyl)acetonitrile

نام شرکت:
سیگما آلدریچ sigmaaldrich
نام فارسی:
Catalog Number:
716340
Cas Number:
874285-03-7

(3-Bromo-2,4,6-trimethylphenylcarbamoyl)methyliminodiacetic acid

نام شرکت:
سیگما آلدریچ sigmaaldrich
نام فارسی:
Catalog Number:
CDS000820
Cas Number:

(3-Bromo-1-propynyl)benzene solution

نام شرکت:
سیگما آلدریچ sigmaaldrich
نام فارسی:
Catalog Number:
728209
Cas Number:
1794-48-5

(3-Benzyloxypropyl)triphenylphosphonium bromide

نام شرکت:
سیگما آلدریچ sigmaaldrich
نام فارسی:
Catalog Number:
389196
Cas Number:
54314-85-1

(3-Benzyloxyphenyl)acetic acid

نام شرکت:
سیگما آلدریچ sigmaaldrich
نام فارسی:
Catalog Number:
681733
Cas Number:
1860-58-8

(3-Benzyloxy-phenyl)-ethylamine hydrochloride

نام شرکت:
سیگما آلدریچ sigmaaldrich
نام فارسی:
Catalog Number:
CDS008721
Cas Number:

(3-benzyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)methylamine hydrochloride

نام شرکت:
سیگما آلدریچ sigmaaldrich
نام فارسی:
Catalog Number:
CDS007235
Cas Number:

(3-Ammoniopropyl)diisopropylphosphonium bis(tetrafluoroborate)

نام شرکت:
سیگما آلدریچ sigmaaldrich
نام فارسی:
Catalog Number:
750212
Cas Number:

(3-Ammoniopropyl)di-tert-butylphosphonium bis(tetrafluoroborate)

نام شرکت:
سیگما آلدریچ sigmaaldrich
نام فارسی:
Catalog Number:
750204
Cas Number:

(3-Aminopropyl)trimethoxysilane

نام شرکت:
سیگما آلدریچ sigmaaldrich
نام فارسی:
Catalog Number:
281778
Cas Number:
13822-56-5

(3-Aminopropyl)triethoxysilane

نام شرکت:
سیگما آلدریچ sigmaaldrich
نام فارسی:
Catalog Number:
A3648
Cas Number:
919-30-2

(3-Aminopropyl)(5-methylpyridin-2-yl)amine dihydrochloride

نام شرکت:
سیگما آلدریچ sigmaaldrich
نام فارسی:
Catalog Number:
CBR01354
Cas Number:

(3-aminophenyl)(3,4-dimethylphenyl)methanone

نام شرکت:
سیگما آلدریچ sigmaaldrich
نام فارسی:
Catalog Number:
CDS009763
Cas Number:

(3-Aminomethylphenyl)boronic acid hydrochloride

نام شرکت:
سیگما آلدریچ sigmaaldrich
نام فارسی:
Catalog Number:
CDS019607
Cas Number:

(3-Aminomethyl-cyclohexylmethyl)-carbamic acid tert-butyl ester

نام شرکت:
سیگما آلدریچ sigmaaldrich
نام فارسی:
Catalog Number:
CDS010755
Cas Number:
CDS010755