برچسب: یافتن مشخصات مواد آزمایشگاهی

(−)-Diisopropyl-O,O′-bis(trimethylsilyl)-D-tartrate

(−)-O,O′-Bis(trimethylsilyl)-D-tartaric acid diisopropyl ester

بیشتر

(−)-Diethyl D-tartrate

D-(−)-Tartaric acid diethyl ester

بیشتر

(−)-Caryophyllene oxide

(−)-Epoxycaryophyllene, (1R,4R,6R,10S)-9-Methylene-4,12,12-trimethyl-5-oxatricyclo[8.2.0.04,6]dodecane

بیشتر

(−)-Carvone

(R)-5-Isopropenyl-2-methyl-2-cyclohexenone, Carvol

بیشتر

(−)-Camphor-10-sulfonic acid

(1R)-(−)-Camphor-10-sulfonic acid

بیشتر

(−)-Camphene

(1S)-2,2-Dimethyl-3-methylenebicyclo[2.2.1]heptane

بیشتر

(−)-Bornyl acetate

endo-(1S)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl acetate

بیشتر

(−)-β-Citronellene

(R)-(−)-3,7-Dimethyl-1,6-octadiene

بیشتر

(−)-β-Chamigrene

(R)-11-Methylene-3,7,7-trimethylspiro[5.5]undec-2-ene

بیشتر

(−)-Alloaromadendrene

(−)-allo-Aromadendrene

بیشتر

(−)-1,4-Di-O-tosyl-2,3-O-isopropylidene-L-threitol

(−)-2,3-O-Isopropylidene-1,4-di-O-tosyl-L-threitol, (−)-2,3-O-Isopropylidene-L-threitol 1,4-ditosylate, (4S,5S)-4,5-Bis(tosyloxymethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane

بیشتر

(−)-(8,8-Dichlorocamphorylsulfonyl)oxaziridine

(−)-3,3-Dichloro-2,N-epoxy-exo-10,2-bornanesultam

بیشتر