برچسب: فروش مواد شیمیایی سیگما آلدریچ

Sodium deoxycholate

Synonym: 3α,12α-Dihydroxy-5β-cholanic acid sodium salt, 7-Deoxycholic acid sodium salt, Desoxycholic acid sodium salt

بیشتر

Tetra-n-butylammonium iodide

Synonym: Tetra-n-butylammonium iodide

بیشتر

Betanin

Synonym: Red beet extract diluted with Dextrin

بیشتر

p-Toluenesulfonyl isocyanate

Synonym: Tosyl isocyanate

بیشتر

α-Glucosidase from Saccharomyces cerevisiae

Synonym: α-D-Glucosidase, α-D-Glucoside glucohydrolase, Maltase from yeast

بیشتر

Acarbose

Synonym: 4",6"-Dideoxy-4"-([1S]-[1,4,6/5]-4,5,6-trihydroxy-3-hydroxymethyl-2-yclohexenylamino)-maltotriose, Acarbose

بیشتر

Imidazole

Synonym: 1,3-Diaza-2,4-cyclopentadiene, Glyoxaline

بیشتر

Trichloro(1H,1H,2H,2H-perfluorooctyl)silane

Synonym: 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyl-trichlorosilane, Trichloro(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl)silane

بیشتر

Chloramphenicol

Synonym: D-(−)-threo-2,2-Dichloro-N-[β-hydroxy-α-(hydroxymethyl)-β-(4-nitrophenyl)ethyl]acetamide, D-(−)-threo-2-Dichloroacetamido-1-(4-nitrophenyl)-1,3-propanediol, D-threo-2,2-Dichloro-N-[β-hydroxy-α-(hydroxymethyl)-4-nitrophenethyl]acetamide, Chloromycetin

بیشتر