برچسب: فروش مواد آزمایشگاهی سیگما آلدریچ

Batimastat

Synonym: BB-94; (2R,3S)-N4-Hydroxy-N1-[(1S)-2-(methylamino)-2-oxo-1-(phenylmethyl)ethyl]-2-(2-methylpropyl)-3-[(2-thienylthio)methyl]butanediamide

بیشتر

Wortmannin

Synonym: KY 12420

بیشتر

Pyromellitic dianhydride

Synonym: Benzene-1,2,4,5-tetracarboxylic dianhydride, PMDA

بیشتر

CDI

Synonym: 1,1′-Carbonyldiimidazole

بیشتر

Acarbose

Synonym: 4",6"-Dideoxy-4"-([1S]-[1,4,6/5]-4,5,6-trihydroxy-3-hydroxymethyl-2-yclohexenylamino)-maltotriose, Acarbose

بیشتر

Nanoclay, hydrophilic bentonite

Synonym: Montmorillinite clay, bentonite

بیشتر

Allopurinol

Synonym: 1H-Pyrazolo(3,4-d)pyrimidin-4-ol, 4-Hydroxypyrazolo(3,4-d)pyrimidine, 4-Hydroxypyrazolo[3,4-d]pyrimidine, HPP

بیشتر

Xanthine

Synonym: 2,6-Dihydroxypurine

بیشتر

Glutaraldehyde solution

Synonym: Glutaric dialdehyde solution, Pentane-1,5-dial

بیشتر

34807

Synonym: 2-Iodo-9H-fluorene

بیشتر

PCB No 209 solution

Synonym: Decachlorobiphenyl solution

بیشتر

Chlorobis(cyclooctene)iridium(I)dimer

Synonym: Di-μ-chlorotetrakis(cyclooctene)diiridium

بیشتر