برچسب: راهنمای خرید

(2-Methylphenyl)(2,4,6-trimethylphenyl)iodonium triflate

(2-Methylphenyl)(2,4,6-trimethylphenyl)iodonium trifluoromethanesulfonate, Mesityl(o-tolyl)iodonium triflate

بیشتر

(1,5-Cyclooctadiene)(methoxy)iridium(I) dimer

Bis(1,5-cyclooctadiene)di-μ-methoxydiiridium(I)

بیشتر

(−)-trans-Caryophyllene

β-Caryophyllene, trans-(1R,9S)-8-Methylene-4,11,11-trimethylbicyclo[7.2.0]undec-4-ene

بیشتر

(−)-Thujopsene

(1S,6S,10S)-2,2,6,9-Tetramethyltricyclo[8.1.0.01.6]undec-8-ene

بیشتر

(−)-Terpinen-4-ol

(R)-1-Isopropyl-4-methyl-3-cyclohexen-1-ol, (R)-p-Menth-1-en-4-ol

بیشتر

(−)-Sparteine

(−)-Lupinidine

بیشتر

(−)-N,N-Dicyclohexyl-(1S)-isoborneol-10-sulfonamide

(−)-10-Dicyclohexylsulfamoyl-D-isoborneol, (−)-N,N-Dicyclohexyl-(1S)-isoborneol-10-sulfonamide, (1S)-(−)-Isoborneol-10-sulfonic dicyclohexylamide, (1S)-10-(N,N-Dicyclohexylsulfamoyl)isoborneol, 1R-exo-N,N-Dicyclohexyl-2-hydroxy-7,7-dimethylbicyclo[2.2.1]heptane-1-methanesulfonamide

بیشتر

(−)-Menthyloxyacetic acid

(−)-Menthyl carboxymethyl ether

بیشتر

(−)-Menthyl (R)-1-[(R)-α-methylbenzyl]aziridine-2-carboxylate

(−)-Menthyl (R)-1-[(R)-α-methylbenzyl]-2-azridinecarboxylate, 1-(1′(R)-α-Methylbenzyl)-aziridine-2(R)-carboxylic acid (−)-menthol ester

بیشتر

(−)-Diisopropyl-O,O′-bis(trimethylsilyl)-D-tartrate

(−)-O,O′-Bis(trimethylsilyl)-D-tartaric acid diisopropyl ester

بیشتر

(−)-Bornyl acetate

endo-(1S)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl acetate

بیشتر

(−)-Bis[(S)-1-(ethoxycarbonyl)ethyl] fumarate

(−)-Fumaric acid bis[(S)-1-(ethoxycarbonyl)ethyl] ester

بیشتر