شرکت سفیر آزما از چه شرکت هایی اقدام به مبادرت واردات می ورزد؟

در حال حاضر شرکت سفیر آزما از شرکت های اروپایی و امریکایی واردات خود را انجام می دهد. البته بسیاری از محصولات آسیایی نیز در انبار شرکت موجود می باشد.

به اشتراک بگذارید: