اعتبار پیش فاکتور و قیمت های ارایه شده تا چه مدت زمانی می باشد؟

به اشتراک بگذارید: