برگه آنالیز مواد آزمایشگاهی چیست؟

برگه‌ آنالیز مواد COA (certificate of analysis) چیست؟

خواص فیزیکی و شیمیایی یک محصول به نوع مواد اولیه و ریزساختار آن بستگی دارد. جهت انجام پژوهش، ویژگی های یک ماده و ارائه ترکیب درصد اجزاء نمونه، تعیین اجراء آلی و معدنی موجود در آنها، شناسایی می شوند.

این اطلاعات در برگه آنالیز مواد درج می شود.