برچسب: یافتن مشخصات مواد آزمایشگاهی

2,2-Dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione

Synonym: Malonic acid cyclic isopropylidene ester, Meldrum’s acid, cycl-Isopropylidene malonate

بیشتر

Poloxamer 407

Synonym: Poly(ethylene glycol)-block-poly(propylene glycol)-block-poly(ethylene glycol)

بیشتر

Butyl 4-hydroxybenzoate

Synonym: p-Hydroxybenzoic acid n-butyl ester, Butyl paraben, SPF

بیشتر

Florisil® Adsorbent for Chromatography

Synonym: Activated magnesium silicate, Florisil®, Magnesium silicate

بیشتر

N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoroacetamide

Synonym: N-Trimethylsilyl-N-methyl trifluoroacetamide, MSTFA

بیشتر

Methylparaben

Synonym: p-Hydroxybenzoic acid methyl ester, Methyl 4-hydroxybenzoate, Methyl paraben, NIPAGIN

بیشتر

4-Nitroquinoline N-oxide

Synonym: 4-NQO, 4-Nitroquinoline 1-oxide

بیشتر

Potassium thiocyanate

Synonym: Potassium rhodanide

بیشتر

4-Aminopyridine

Synonym: 4-Pyridinamine, 4-Pyridylamine, 4AP, Fampridine

بیشتر

(R)-(−)-Phenylephrine hydrochloride

Synonym: (R)-(−)-1-(3-Hydroxyphenyl)-2-methylaminoethanol hydrochloride, (R)-(−)-3-Hydroxy-α-(methylaminomethyl)benzyl alcohol hydrochloride

بیشتر

bisBenzimide H 33342 trihydrochloride

Synonym: 2′-(4-Ethoxyphenyl)-5-(4-methyl-1-piperazinyl)-2,5′-bi-1H-benzimidazole trihydrochloride, HOE 33342, Hoechst 33342, bisBenzimide

بیشتر