برچسب: یافتن مشخصات مواد آزمایشگاهی

Glutaraldehyde solution

Synonym: Glutaric dialdehyde solution, Pentane-1,5-dial

بیشتر

34807

Synonym: 2-Iodo-9H-fluorene

بیشتر

Bathophenanthroline

Synonym: 4,7-Diphenyl-1,10-phenanthroline, BPhen

بیشتر

PCB No 209 solution

Synonym: Decachlorobiphenyl solution

بیشتر

Chlorobis(cyclooctene)iridium(I)dimer

Synonym: Di-μ-chlorotetrakis(cyclooctene)diiridium

بیشتر

[1,3-Bis(diphenylphosphino)propane]dichloronickel(II)

Synonym: (1,3-dppp)NiCl2, 1,3-Bis(diphenylphosphino)propane nickel(II) chloride, Ni(dppp)Cl2

بیشتر

Thymol

Synonym: 2-Isopropyl-5-methylphenol, 5-Methyl-2-(1-methylethyl)phenol, 5-Methyl-2-isopropylphenol, IPMP

بیشتر

2,2′-Azobis(2-methylpropionitrile)

Synonym: α,α′-Azoisobutyronitrile, AIBN, Azobisisobutyronitrile, Free radical initiator

بیشتر

Polyvinylpyrrolidone

Synonym: PVP, Polyvidone, Povidone

بیشتر

9-Anthracenecarboxaldehyde

Synonym: 9-Anthraldehyde

بیشتر

Levofloxacin

Synonym: (−)-Ofloxacin

بیشتر

Ciprofloxacin

Synonym: 1-Cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-7-(piperazin-1-yl)-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid, Ciprobay

بیشتر

Vinyltrimethoxysilane

Synonym: (Trimethoxysilyl)ethylene, Ethenyltrimethoxysilane, Trimethoxy(vinyl)silane

بیشتر