برچسب: نمایندگی sigma aldrich

(+)-Sodium L-ascorbate

L(+)-Ascorbic acid sodium salt, Vitamin C sodium salt

بیشتر

(+)-Potassium Ds-threo-isocitrate monobasic

(1R,2S)-1-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic acid monopotassium salt, Ds-(+)-threo-Isocitric acid monopotassium salt

بیشتر

(+)-N-Boc-L-α-phenylglycinol

(S)-(+)-2-(Boc-amino)-2-phenylethanol

بیشتر

(+)-N,N-Diethylnorephedrine hydrochloride

(1S,2R)-2-Diethylamino-1-phenyl-1-propanol hydrochloride

بیشتر

(+)-N,N,N′,N′-Tetramethyl-L-tartaric acid diamide

(+)-L-Tartaric acid bis(dimethylamide), (R,R)-(+)-2,3-Dihydroxy-N,N,N′,N′-tetramethylsuccinamide

بیشتر

(+)-Methyl (S)-3-hydroxyvalerate

(+)-Methyl (S)-3-hydroxypentanoate

بیشتر

(+)-Menthone

(1S,4R)-p-Menthan-3-one, (2R,5S)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexanone

بیشتر

(+)-Longicyclene

(1S,2S)-1,2,6,6-Tetramethyltetracyclo[8.1.0.02.8.07.11]undecane

بیشتر