برچسب: فروش محصولات سیگما آلدریچ

Batimastat

Synonym: BB-94; (2R,3S)-N4-Hydroxy-N1-[(1S)-2-(methylamino)-2-oxo-1-(phenylmethyl)ethyl]-2-(2-methylpropyl)-3-[(2-thienylthio)methyl]butanediamide

بیشتر

Pyromellitic dianhydride

Synonym: Benzene-1,2,4,5-tetracarboxylic dianhydride, PMDA

بیشتر

Sodium borohydride

Synonym: Sodium borohydride

بیشتر

Silicon dioxide

Synonym: Silica, Silicon dioxide

بیشتر

Iron(II) chloride tetrahydrate

Synonym: Ferrous chloride tetrahydrate

بیشتر

Vanadium(V) oxychloride

Synonym: Trichlorooxovanadium oxide, Vanadium(V) oxytrichloride, Vanadyl trichloride

بیشتر

Ethylene glycol dimethacrylate

Synonym: 1,2-Ethanediol dimethacrylate, Ethylene dimethacrylate

بیشتر

Chitosan

Synonym: Deacetylated chitin, Poly(D-glucosamine)

بیشتر

Vinyltrimethoxysilane

Synonym: (Trimethoxysilyl)ethylene, Ethenyltrimethoxysilane, Trimethoxy(vinyl)silane

بیشتر