برچسب: فروشنده مواد آزمایشگاهی

(±)-trans-1,3-Diphenylallyl acetate

trans-3-Acetoxy-1,3-diphenylpropene, Acetic acid trans-1,3-diphenylallyl ester

بیشتر

(±)-α-Lipoic acid

(±)-1,2-Dithiolane-3-pentanoic acid, 6,8-Dithiooctanoic acid, DL-α-Lipoic acid, DL-6,8-Thioctic acid, Lip(S2)

بیشتر

(±)-8-Hydroxy-2-(dipropylamino)tetralin hydrobromide

(±)-2-Dipropylamino-8-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, (±)-8-Hydroxy-2-(dipropylamino)tetralin, (±)-8-OH-DPAT

بیشتر

Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0)

Palladium-tetrakis(triphenylphosphine), Pd(PPh3)4

بیشتر