برچسب: سیگما آلدریچ

Sodium cyanoborohydride

Synonym: Sodium cyanotrihydridoborate

بیشتر

Batimastat

Synonym: BB-94; (2R,3S)-N4-Hydroxy-N1-[(1S)-2-(methylamino)-2-oxo-1-(phenylmethyl)ethyl]-2-(2-methylpropyl)-3-[(2-thienylthio)methyl]butanediamide

بیشتر

(−)-Epigallocatechin gallate

Synonym: (−)-cis-2-(3,4,5-Trihydroxyphenyl)-3,4-dihydro-1(2H)-benzopyran-3,5,7-triol 3-gallate, (−)-cis-3,3′,4′,5,5′,7-Hexahydroxy-flavane-3-gallate, EGCG

بیشتر

Carbonyl cyanide 3-chlorophenylhydrazone

Synonym: m-Cl-CCP, CCCP, Mesoxalonitrile 3-chlorophenylhydrazone

بیشتر

β-Carotene

Synonym: β,β-Carotene, Provitamin A

بیشتر

Sodium deoxycholate

Synonym: 3α,12α-Dihydroxy-5β-cholanic acid sodium salt, 7-Deoxycholic acid sodium salt, Desoxycholic acid sodium salt

بیشتر

Tetra-n-butylammonium iodide

Synonym: Tetra-n-butylammonium iodide

بیشتر

5,5′-Dimethyl-2,2′-dipyridyl

Synonym: 5,5′-Dimethyl-2,2′-bipyridine

بیشتر

Fmoc chloride

Synonym: 9-Fluorenylmethoxycarbonyl chloride, 9-Fluorenylmethyl chloroformate, Fmoc-Cl

بیشتر