برچسب: سفیر آزما

Mowiol® 4-98

Synonym: Poly(vinyl alcohol)

بیشتر

β-Carotene

Synonym: β,β-Carotene, Provitamin A

بیشتر

Thiophosphoryl chloride

Synonym: Phosphorus sulfochloride, Phosphorus thiochloride

بیشتر

Platinum(II) acetylacetonate

Synonym: 2,4-Pentanedione platinum(II) derivative, Pt(acac)2

بیشتر

Cefotaxime sodium salt

Synonym: Cefotaxim sodium salt

بیشتر

Potassium clavulanate

Synonym: Clavulanate potassium

بیشتر

Hesperetin

Synonym: 3′,5,7-Trihydroxy-4′-methoxyflavanone, 5,7-Dihydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-4-chromanone

بیشتر

2,2′-(Ethylenedioxy)bis(ethylamine)

Synonym: 1,2-Bis(2-aminoethoxy)ethane, 1,8-Diamino-3,6-dioxaoctane, 2,2′-(Ethylenedioxy)diethylamine

بیشتر